4 years ago

PRIVACYREGLEMENT


1- Algemeen

Education for you (Edu4u) verklaart het hieronder opgenomen privacyreglement te hanteren ter bescherming van persoonsgegevens van cliënten en medewerkers. Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan Edu4u of een van haar medewerkers kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens waarover zij de beschikking heeft, te regelen. Onder juist gebruik wordt verstaan: die wijze van verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden respectievelijk stellen van persoonsgegevens conform wettelijke voorschriften, de beroepscode en normen van maatschappelijk fatsoen.

Voornoemde gegevens dienen slechts beschikbaar te zijn of te worden gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd. Het verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden respectievelijk stellen van persoonsgegevens geschiedt met geen ander doel dan is toegestaan bij verdrag, wettelijk voorschrift, algemeen verbindende bepalingen of na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Dit beginsel is de leidende gedachte in dit reglement.

2- DEFINITIES

In dit reglement wordt verstaan onder:

De geregistreerde: die bepaalbare natuurlijke persoon waarover op rechtmatige wijze persoonsgegevens verzameld en geregistreerd zijn.

Persoonsgegevens: alle gegevens die betrekking hebben op verleden en toekomst, gegevens betreffende personen, betreffende voortgang, belemmerende factoren in de geregistreerde danwel diens indirecte of directe omgeving, gegevens betreffende ziekteverzuim en -begeleiding en overige. Dit betreft uitsluitend die informatie welke betrekking heeft of kan hebben op een bepaalbare natuurlijke persoon. Dit kan informatie betreffen welke openbaar toegankelijk is alsmede informatie die met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de geregistreerde of anderszins op rechtmatige wijze is verkregen of toegankelijk is.

Registratie: het systematisch en voor bepaalde duur verzamelen, opslaan, bewerken en beheren van gegevensbestanden op welke wijze dan ook.

Verstrekken van persoonsgegevens: mededeling doen, inzage verlenen, afschriften verschaffen dan wel elke andere wijze van het mogelijk maken van bekendmaking van de strekking of letterlijke inhoud van persoonsregistratie of gedeelten daarvan.

Derden: een persoon of instantie buiten Edu4u, behoudens de geregistreerde. Overdracht: het overdragen van de persoonsgegevens aan een andere houder.

Email: info@edu4u.nl | Website: www.edu4u.nl IBAN: NL79INGB0008114879 | SWIFT: INGBNL2A | KvK: 69591784 | 2

3- ALGEMENEBEPALINGEN

ARTIKEL 1

Bij de registratie van persoonsgegevens door Edu4u zijn de volgende uitgangspunten van

toepassing:

De door opdrachtgevers, waaronder UWV, gemeenten en anderen, verstrekte persoonsgegevens zijn gegevens in de zin van de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Registratie en behandeling van persoonsgegevens geschiedt uitsluitend met inachtneming van het geen is bepaald in de Wet bescherming Persoonsgegevens en alle wet en regelgeving met betrekking tot inburgering en daarmede samenhangende wettelijke bepalingen en algemeen verbindende voorschriften.

Gebruik en registratie door Edu4u van door derden overgedragen persoonsgegevens beperkt zich uitsluitend tot het doel waarvoor ze zijn overgedragen.

Registratie van persoonsgegevens door Edu4u geschiedt uitsluitend indien het een direct verband heeft met de contractueel uit te voeren taken.

Alle persoonsgegevens die Edu4u in het kader van uitvoering van opdrachten krijgt overgedragen van opdrachtgevers blijft geheim en zal niet aan derden bekend worden.

ARTIKEL 2

Dit reglement is onderworpen aan de werking van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 juli 2000 en alle daarop betrekking hebbende besluiten, algemeen verbindende matregelen en bepalingen alsmede de Organisatiewet Sociale Verzekeringen 1997.

ARTIKEL 3

Ieder gegeven dat iets zegt omtrent een hoedanigheid van een bepaalde of een bepaalbare natuurlijke persoon, ongeacht of dit gegeven wordt gebruikt, valt onder dit reglement.

Email: info@edu4u.nl | Website: www.edu4u.nl IBAN: NL79INGB0008114879 | SWIFT: INGBNL2A | KvK: 69591784 | 3

4- BEPALINGBETREFFENDEMINDERJARIGEN

4.1 ARTIKEL 4

Voor minderjarigen onder de leeftijd van 16 jaar en onder curatele gestelde moet de wettelijke vertegenwoordiger een beroep doen op de in dit reglement vervatte rechten.

5- BEPALINGBETREFFENDEVERTEGENWOORDIGING

5.1 ARTIKEL 5

Indien de geregistreerde zich laat vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, dient deze te beschikken over een schriftelijke volmacht die getoond dient te worden ter inzage.

6- BEPALING BETREFFENDE DOEL

6.1 ARTIKEL 6

Doel van de registratie van persoons- en andere gegevens is te beschikken over uitsluitend die gegevens betreffende geregistreerde of diens werkgever dan wel uitkeringsverstrekker die noodzakelijk zijn bij inburgering van geregistreerde.

7- BEPALING BETREFFENDE VERKRIJGING

7.1 ARTIKEL 7

Als gegevens worden slechts toegelaten tot de registratie: gegevens die openbaar toegankelijk zijn, gegevens die rechtstreeks mondeling of schriftelijk afkomstig zijn van de betrokkene of diens gevolmachtigde, gegevens die voor zover nodig met medeweten of toestemming van de betrokkene, anderszins zijn verkregen. Gegevens op rechtmatige wijze verkregen door opdracht van uitkeringsverstrekker en/of werkgever of elke andere rechtmatige wijze van gegevensverschaffing.

7.2 ARTIKEL 8

De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk door Edu4u op hun juistheid gecontroleerd alvorens te worden opgeslagen.

8- BEPALING BETREFFENDE HOUDERSCHAP EN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 ARTIKEL 9
Houder, beheerder en bewerker van alle persoonsgegevens is Edu4u.

8.2 ARTIKEL 10
Edu4u is aansprakelijk voor handelen in strijd met van toepassing zijnde wettelijke

voorschriften omtrent privacybescherming of in strijd met dit reglement waar het persoonsgegevens betreft.

9- BEPALING BETREFFENDE TOEGANG TOT GEGEVENS

9.1 ARTIKEL 11

Toegang tot de persoonsgegevens hebben die medewerkers van Edu4u die krachtens hun functie en taken direct dan wel indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de onder verantwoordelijkheid van Edu4u uit te voeren contractuele taken betreffende geregistreerde.

9.2 ARTIKEL 12

Alle medewerkers van Edu4u die kennis krijgen van gegevens uit de persoonsregistratie of delen ervan zijn verplicht tot geheimhouding.

9.2 ARTIKEL 12

Edu4u beschermt de verwerkte gegevens zorgvuldig zodat onbevoegden geen onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot de persoonsgegevens. Alleen noodzakelijke personen onder medewerkers van Edu4u voor wie de gegevens vereist zijn voor het uitvoeren van hun functie en taken hebben toegang tot uw gegevens.

10- BEPALING BETREFFENDE VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

10.1 ARTIKEL 13

Door Edu4u worden persoonsgegevens slechts aan een derde verstrekt, voor zover zulks overeenstemt met het doel van de persoonsregistratie, wordt vereist in gevolge een wettelijk voorschrift of geschiedt met (veronderstelde) toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde. Voor bij de uitvoering van werkzaamheden ingeschakelde derden geldt strikte geheimhouding ten aanzien van persoonsgegevens.

10.2 ARTIKEL 14

Indien geen wettelijke voorschriften van toepassing zijn, worden overige persoonsgegevens uitsluitend verstrekt aan derden na schriftelijke toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde.

11- BEPALING BETREFFENDE GEHEIMHOUDING

11.1 ARTIKEL 15

Verstrekking van persoonsgegevens uit de persoonsregistratie aan een derde blijft achterwege voor zover uit hoofde van ambt, beroep, wettelijk voorschrift of dit reglement geheimhouding geboden is.

12- BEPALING BETREFFENDE TOESTEMMING

12.1 ARTIKEL 16

Indien voor de verstrekking van persoonsgegevens uit de persoonsregistratie toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde is vereist, kan deze uitsluitend schriftelijk worden gegeven. De toestemming kan betrekking hebben op een geval of op een beperkte categorie van gevallen en moet in het geschrift duidelijk zijn omschreven. De toestemming kan steeds schriftelijk worden ingetrokken.

13- BEPALING BETREFFENDE BEËINDIGING VAN GEGEVENSBEWARING

13.1 ARTIKEL 17

Edu4u wordt geacht na beëindiging van de contractuele relatie met de opdrachtgever alle tot de persoon van cliënten van deze opdrachtgever te herleiden gegevens, data en/of resultaten na één kalendermaand ter beschikking te stellen van de opdrachtgever. Op alle tot de persoon te herleiden gegevens, data en/of resultaten onder beheer van Edu4u blijft dit privacyreglement van toepassing. Tenzij anders bepaalt eindigt de bewaartermijn tien jaar na het laatste contact met de geregistreerde.

13.2 ARTIKEL 18

Slechts in die gevallen waarin de wet of dit reglement voorziet kan Edu4u over de in artikel 17 genoemde gegevens beschikken.

14- BEPALING BETREFFENDE MEDEDELING AAN GEREGISTREERDE

14.1 ARTIKEL 19

Tenzij dringende maatschappelijke belangen zich hiertegen verzetten, wordt aan de geregistreerde of diens gevolmachtigde binnen een maand na ontvangst van een schriftelijk verzoek mededeling gedaan of gegevensverstrekking aan derden heeft plaatsgevonden.

15- BEPALING BETREFFENDE INZAGERECHT GEGEVENS

15.1 ARTIKEL 20
Edu4u is verplicht om aan een ieder waarvan zij over gegevens beschikt, in persoon dan

wel aan een gevolmachtigde of aan diens wettelijke vertegenwoordiger op diens verzoek volledige inzage te geven in de betreffende gegevens.

Arrow-up